Barış Proje Yönetimi yöneticilerinden, Eğitmen & Teknik Danışman Cengiz Şahin’ den tüm çalışma sektörlerine yönelik önem arzeden İSG Kanunu hakkında bilgiler aldık.

Editör
18.01.2013

 

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM’ de kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bütün işletmelere İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlama mecburiyeti getirilmektedir.

Bu kanunun temel anlayışı ve amacı olan önleyici yaklaşım ile, tüm işyerleri için risk değerlendirmesinin yapılması ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

Bir kişi bile çalıştıran işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği şartı getiren bu kanun, 30 Haziran 2012’ de  yürürlüğe girmiştir.Böylece artık istisnasız tüm işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymak zorundadır.10 veya daha fazla çalışanı olan işyerleri iş güvenliği uzmanı istihdam etmek veya dışarıdan hizmet almak, çalışan sayısı 10’un altında olan işyerlerinde ise bu hizmet ile ilgili harcamalar devlet tarafından desteklenmek üzere gerçekleştirilecektir. 

Bu kanun çerçevesinde tüm işverenler: 

1) Tüm personeline işe ilk girişte ve işin devamında periyodik aralıklarla aşağıdaki konuları kapsayan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sağlamalıdır.

(Barış Proje Yönetimi, Temel Emniyet Bilinci ve Emniyetli Çalışma Eğitimleriyle bu konuda tüm sektörlere  katkı sağlamaktadır ve eğitimlerde aşağıdaki konu başlıklarının tamamı, her çalışma sektörüne özel riskler, görsel örnekleriyle anlatılmaktadır).

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler, 

Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma teknikleri, 

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 

Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, 

İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, 

Kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı, 

Ekranlı ekipmanlarla çalışma, 

Uyarı işaretleri, 

Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, 

Temizlik ve düzen, 

Yangın ve yangından korunma, 

Termal konfor şartları, 

Ergonomi, 

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

Acil durumlar, haberleşme ve devamlılık, kriz yönetimi ve sürdürülebilirlik, 

İlk yardım ve kurtarma. 

6331 sayılı kanunla, bu eğitimleri aldırmayan iş yerlerine ciddi cezai yaptırımlar getirilmektedir.

 2) İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

 

3) Tüm personelini işe ilk girişte ve işin devamında da periyodik aralıklarla sağlık muayenesinden geçirmelidir.

 

4) Çalışanına görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almalı, tüm personele iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli talimatları vermeli ve alınması gereken önlemleri risk değerlendirmesine göre belirlemelidir.

 

 5) Kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanları risk değerlendirmesine göre belirlemeli ve kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasını sağlamalı ve denetlemelidir. ( Bu kanun ile getirilen en büyük yeniliklerden birisi alınacak önlemlere karşı risk bazlı bir bakış açısının sağlanmasıdır ) 

 

6) Aşağıdaki yürürlük tarihlerine göre, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi istihdam etmelidir. 

(15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmiştir.) 

Kamu kurumları: 30.06.2014 

50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri: 30.06.2014 

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri: 30.06.2013 

50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri: 31.12.2012 

7)Personel sayısı 50’den fazla ve işin süresinin 6 ayı geçmesi halinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmalıdır. İSG kurulu aşağıdaki katılımcılardan oluşmalıdır; 

İşveren ve İşveren Vekili ( Kurul Başkanı) 

İş Güvenliği Uzmanı ( Kurul Sekreteri ) 

İşyeri Hekimi 

İK veya İdari İşlerden Sorumlu Personel 

Sivil Savunma Uzmanı ( varsa ) 

Formen, Ustabaşı 

Sendika Baş Temsilcisi, Sendika yoksa İşçi Temsilcisi 

Sağlık ve Güvenlik Çalışan Temsilcisi 

8)Acil durumlara hazırlık için gerekli eylem planlarını hazırlamalı ve acil durumlara müdahale için ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye ekipleri kurmalı ve düzenli aralıklarla acil durum tatbikatları yapmalıdır. 

9) İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili belirlenmiş tüm kurallara ve alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemelidir. 

10) Çalışanların uğradığı iş kazası ve meslek hastalıkları için gerekli kayıtları tutmalı, değerlendirmeli ve ilgili kurumlara bildirimlerini yapmalıdır. 

11) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanların görüşünü almalı, onların katılımlarını ve temsil edilmelerini , bu amaçla çalışan temsilcilerinin seçilmelerini sağlamalıdır. 

12) İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle; belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir: 

a) 0-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1,

b) 51-100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2, 

c) 101-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3, 

ç) 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4,

d) 1001-2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5,

e) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6.

13) Hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara, çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel etkenler hakkında bilgi vermelidir. 

14) İşletmeye başlamadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre, işyerlerinin büyüklüğüne göre, büyük kaza önleme politika belgesini veya güvenlik raporunu hazırlamalıdır.

Cengiz Şahin; 6331 sayılı İSG kanunu gereklerinin yerine getirilmesiyle ve farkındalık eğitimleriyle, bilinçlenmeyle azalacak kaza ve kayıpların; makro ölçekte firmalara, sektörlere ve ülke ekonomisine kayda değer ekonomik geri dönüşlerinin olacağını, aynı zamanda moral değerleriyle de kurumsal organizasyonlara ciddi kazançlar sağlayacağını belirtiyor. 

Dergisi

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account