Yaşanabilecek afetler nedeniyle zarar görme ihtimali yüksek olan kamu binalarının envanteri önümüzdeki yıl çıkarılacak. Ayrıca Doğal Afet Sigortaları Kanunu da hazırlanacak.

Editör
03.11.2011

Van'da yaşanan depremin ardından gözler, hükümetin afetlerle ilgili önümüzdeki yıl uygulayacağı programa çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere, Afet Acil Durum Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve yerel yönetimlerin, 2012 yılında afetlere karşı alacakları tedbirler ve yapılacak düzenlemeler belirlendi.   

Hükümetin 2012 Yılı Programı'nda, iklim ve çevre koşullarındaki bozulmanın etkisiyle dünyada ve Türkiye'de doğal afetlerin şiddeti ve sıklığının arttığı, arazi kullanım kararlarındaki ve yapılaşmadaki hataların afetlerin olumsuz etkilerini ağırlaştırdığı belirtildi.      

Türkiye'de bir yerleşim yerini etkileyebilecek tüm tehlikeleri birlikte ele alan bütünleşik afet tehlike haritalarının oluşturulamadığı, mevcut tehlike haritalarının ise güncellenemediği ifade edilen programda, bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanmasına yönelik standart ve kılavuzların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.      

Programa göre, tehlike haritalarına dayanan afet risklerini doğru bir şekilde tespit etmek, değerlendirmek ve devamında risk azaltma planlarını rasyonel bir şekilde hazırlayabilmek için yapı stoku kalitesi, zemin karakteristiği ve afet senaryolarına ilişkin analizlere ihtiyaç duyuluyor.
        


SİGORTALI KONUT SAYISI 2010 YILINDA 3,3 MİLYONDA KALDI


Muhtelif yıllarda meydana gelen depremler sonrasında kamu tarafından afet konutu yapımına devam edilmesi, sigorta sisteminde sunulan teminatın ve primlerin risklere göre farklılaşmaması ve sigorta yaptırmayanlara yönelik yaptırımların eksikliği nedeniyle sigorta sistemi yaygınlaştırılamadı.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasına rağmen sigortalı konut sayısı 2010 yılında 3,3 milyonda kaldı.
       

  
ÖNÜMÜZDEKİ YIL HAYATA GEÇİRİLECEK DÜZENLEMELER       

  
Önümüzdeki yıl afetlerle ilgili mevzuat, risk yönetimine ağırlık verilerek ve imar mevzuatı ile bağlantısı kurularak yeniden ele alınacak.    

 Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve yeniden yapım süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetler, sorumlu kuruluş-faaliyet-bütçe ilişkisi içinde değerlendirilerek afet yönetiminin etkinliğinin artması sağlanacak. Ulusal Afet Yönetim Stratejisinin Ulusal Deprem Stratejisi ile bütünlüğü kurulacak.    

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda belediyeler ve il özel idarelerince güçlendirme ve dönüşüm ihtiyacı olan yerleşim yerleri ve kamu binaları için programlar geliştirilecek.  

 Olabilecek afetler sebebi ile zarar görme ihtimali yüksek olan kamu binaları ve yapılarının envanteri çıkarılarak yapılacak güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi ve bir program dahilinde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
    

    
ULUSAL AFET VE ACİL DURUM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KURULACAK     

Afetlerle ilgili coğrafi, sosyal, beşeri özellikler ile donanım, makine-teçhizat ve insan kaynağı gibi bilgilerin yer alacağı ve afet bilgilerini içeren mevcut Afet Bilgi Sistemi ile entegre çalışacak olan Ulusal Afet ve Acil Durum Bilgi Yönetim Sistemi, afet ve acil durum yönetiminde yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut uygulamalarının da entegrasyonu sağlanmış şekilde tasarlanacak.

       
Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine göre önceliklendirilecek, riskin planlı bir şekilde azaltılmasına yönelik teknik ve mali çalışmalar sonuçlandırılacak, halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecek.       

Bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanmasına yönelik standartlar belirlenecek ve kılavuzlar hazırlanacak.       

Başta bina stoku ve sismik riskin değerlendirilmesi olmak üzere yöntem ve standartlar geliştirilecek ve risklerle ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.
      

  
DOÐAL AFET SİGORTALARI KANUNU ÇIKARILACAK

Afet sigorta sistemi, yaptırımlar dahil olmak üzere, tüm afet türleri ve ülkenin tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak, gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacak.      

Programa göre, tüm afet türleri ve ülkenin tamamını kapsayacak Doğal Afet Sigortaları Kanunu tasarısı hazırlanarak, TBMM'ye sevk edilecek ve yasalaştırılacak.

KAYNAK:Ntvcnbc


KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account